Văn bản pháp luật

Số văn bản
Nội dung
Khoảng thời gian
Từ ngày
Đến ngày
Số văn bản Ngày ban hành Nội dung Tên file
1404/QĐ-TCT 28/07/2015 - Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục trong quá trình thanh tra; - Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận thanh tra; - Nội dung kết luận thanh tra không phù hợp với chứng cứ thu thập trong quá trình thanh tra; - Người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ việc hoặc cố ý kết luận trái pháp luật; - Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người nộp thuế chưa được phát hiện đầy đủ qua thanh tra. Thời hiệu thanh tra lại là một năm tính từ ngày ký kết luận thanh tra. 1404QDTCT.pdf
1403/QĐ-TCT 28/07/2015 – Thời hạn gởi Quyết định kiểm tra hóa đơn cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra tăng từ 03 ngày lên 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định được ký. – Thời hạn để tổ chức, cá nhân được kiểm tra chứng minh không vi phạm về việc tạo, in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn rút ngắn từ 05 ngày làm việc còn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra. – Thay đổi thời hạn lưu trữ hồ sơ: + Các hồ sơ kiểm tra báo cáo tình hình in ấn, phát hành, quản lý, và sử dụng hóa đơn được lưu giữ trong thời hạn 15 năm, kể từ ngày kết thúc kiểm tra; các vụ việc nghiêm trọng thì lưu trữ vĩnh viễn. + Các báo cáo tổng hợp được lưu giữ trong thời hạn là 15 năm kể từ năm báo cáo. 1403QDTCT.pdf
81/2015/QH13 24/06/2015 Luật kiểm toán nhà nước luatkiemtoannhanuoc812015qh13.pdf
92/2015/TT-BTC 15/06/2015 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh tt92btc1562015pdf.pdf
75/2015/TT-BTC 18/05/2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 128 THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 752015TTBTC.pdf
96/2015/TT-BTC 22/06/2015 Ngày 22/6 vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Thông tư về thuế. Theo đó: - Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước ngoài; - Quy định rõ hơn về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập tính thuế; - Sửa đổi quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ; - Quy định mới về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; - Bỏ nhiều quy định về thu nhập khác và bổ sung hướng dẫn tại thu nhập khác; - Bổ sung hướng dẫn về chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp; - Quy định mới về xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng; - Sửa đổi, bổ sung điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi. 962015TTBTC.pdf
65/2015/TT-BTC 08/05/2015 Theo Thông tư 65/2015/TT-BTC, hai (02) chuẩn mực Việt Nam mới về hợp đồng dịch vụ soát xét sẽ có hiệu lực từ 01/01/2016. Đó là: - Chuẩn mực số 2400 – Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ; - Chuẩn mực số 2410 – Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện. Chuẩn mực này thay thế cho chuẩn mực kiểm toán số 910 – Công tác soát xét báo cáo tài chính kèm theo Quyết định 195/2003/QĐ-BTC. Đối với các hợp đồng dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và thông tin tài chính được thực hiện trước 01/01/2016 mà đến ngày này trở đi mới phát hành báo cáo soát xét thì phải áp dụng chuẩn mực mới 2400 và 2410 này. 65.pdf
1791/TCT-TTr 12/05/2015 Quyết định 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 về ban hành Quy trình kiểm tra thuế có những điểm mới nổi bật như sau: - Bổ sung một số yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin đối với công chức kiểm tra hồ sơ khai thuế. - Bổ sung nguyên tắc kiểm tra hồ sơ khai thuế. - Bổ sung nguyên tắc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế . - Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục, các bước lập kế hoạch kiểm tra và lựa chọn chuyên đề kiểm tra. - Bổ sung quy định cụ thể về thủ tục để trình ban hành quyết định kiểm tra cho từng trường hợp kiểm tra theo quy định. - Bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thời gian đối với các trường hợp chuyển hồ sơ sang thanh tra, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra… Xem chi tiết tại 1791/TCT-TTr ngày 12/5/2015 của Tổng cục Thuế. 17912015TTr.pdf
2134/TCT-KK 01/06/2015 Tổng cục Thuế vừa có văn bản giới thiệu nội dung mới của Quy trình miễn, giảm thuế theo Quyết định 749/QĐ-TCT ngày 20/4/2015. Theo đó, Quy trình mới sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng như: - Các trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế. - Các trường hợp miễn, giảm thuế không áp dụng theo Quy trình. - Nội dung giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế tại cơ quan thuế. - Nội dung đề xuất giải quyết miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế phải kiểm tra thực tế tại trụ sở người nộp thuế trước khi ra quyết định miễn thuế, giảm thuế. - Nội dung chế độ báo cáo… 2134.PDF
41/ND-CP 09/06/2015 Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính bãi bỏ những quy định về ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu hiện đang bị lợi dụng để gian lận thương mại gây thất thu cho ngân sách nhà nước trước ngày 31/7/2015. Đồng thời, Bộ Tài chính phải phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng sửa đổi, bổ sung Quyết định 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. 41.pdf
878/QD-TCT 15/05/2015 Những hồ sơ khiếu nại sau khi phân tích, nghiên cứu nếu có đầy đủ những căn cứ để khẳng định tính đúng, sai của nội dung khiếu nại thì người được phân công thụ lý giải quyết đơn thực hiện các bước công việc sau: Bước 1: Làm việc với người khiếu nại Bước 2: Lập dự thảo báo cáo kết quả xác minh tại hồ sơ nội dung khiếu nại và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại Bước 3: Lấy ý kiến tham gia, tư vấn, giám định của các cơ quan chuyên môn (trường hợp cần thiết). Bước 4: Tổ chức đối thoại (nếu có) Bước 5 : Thẩm định văn bản Bước 6: Hoàn thiện và trình ký quyết định giải quyết khiếu nại Bước 7: Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại Bước 8: Gửi quyết định giải quyết khiếu nại Bước 9: Công khai quyết định giải quyết khiếu nại Bước 10: Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại Bước 11: Ghi sổ và lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại Đây là nội dung tại Quyết định 878/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cục Thuế và thay thế Quyết định 1718/QĐ-TCT. 878.pdf
879/QD-TCT 15/05/2015 Từ 15/05/2015, việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (HSKT) của người nộp thuế (NNT) được bộ phận kê khai và kế toán thuế xử lý như sau: 1. Kiểm tra nội dung hồ sơ, lý do đề nghị gia hạn, các tài liệu, căn cứ xác nhận về điều kiện gia hạn, xác định số ngày được gia hạn nộp HSKT trong trường hợp cụ thể của NNT; đối chiếu với các quy định pháp luật quản lý thuế. 2. Trường hợp cần làm rõ thông tin thì liên hệ với NNT qua điện thoại trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ cần bổ sung thì lập Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (theo mẫu 01/KTTT Thông tư 156/2013/TT-BTC), gửi NNT trong vòng 03 ngày làm việc. 3. Lập Thông báo gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (Mẫu số 16/QTr-KK) hoặc không chấp nhận trong thời hạn 03 ngày làm việc. 4. Cập nhật thời gian được gia hạn đối với HSKT của NNT tại Danh sách theo dõi. 879.pdf
2063/TCT-CS 27/05/2015 Ngày 15/5/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 879/QĐ-TCT về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế thay thế Quyết định 1864/QĐ-TCT. Theo đó: - Sửa đổi, bổ sung nội dung quản lý nghĩa vụ kê khai đối với người nộp thuế mới thành lập. - Sửa đổi, bổ sung nội dung quản lý nghĩa vụ kê khai đối với người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. - Sửa đổi nội dung xử lý hồ sơ khai thuế điều chỉnh, bổ sung của người nộp thuế. - Sửa đổi nội dung lập biên bản vi phạm hành chính thuế. - Sửa đổi một số mẫu biểu. 2063TCTCS276046.pdf
56/2015/TT-BTC 23/04/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán 562015TTBTC.pdf
67/2015/TT-BTC 08/05/2015 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính) 67.pdf
749/QĐ-TCT 20/04/2015 Xác định cụ thể nội dung và trình tự công việc cơ quan thuế, công chức thuế thực hiện giải quyết miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; - Cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết miễn thuế, giảm thuế được nhanh chóng, thuận lợi cho người nộp thuế; - Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng các thủ tục hành chính và các quy định của pháp luật thuế, Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế về miễn thuế, giảm thuế. Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra thủ tục hồ sơ, giải quyết miễn thuế, giảm thuế theo trình tự và nội dung quy định. QuyetDinh749QDTCT.pdf
228/2009/TT-BTC 17/02/2009 V/v hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp. 228.pdf
96/2010/TT-BTC 05/07/2010 Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan 96.pdf
91/2010/TT-BTC 17/06/2010 Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự 91.pdf
63/2010/TT-BTC 22/04/2010 Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 63.pdf
934/QĐ-BTC 29/04/2010 Về việc đính chính Thông tư số 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007 934.pdf
79/2010/TT-BTC 24/05/2010 Hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 79.pdf
7250/BTC-TCT 07/06/2010 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 7250BTCTCT.doc
04/2010/QĐ-KTNN 02/06/2010 BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN
1674/QĐ-BTC 14/07/2010 V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 31537.doc
86/2010/NĐ-CP 13/08/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
27/2010/TT-BLĐTBXH 14/09/2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU
26/2010/TT-BLĐTBXH 13/09/2010 Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
138/2010/TT-BTC 17/09/2010 Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 1382010TTBTC.doc
153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 1532010TTBTC.doc
153/2010/TT-BTC (phụ lục kèm theo) 28/09/2010 HƯỚNG DẪN KÝ HIỆU VÀ GHI THÔNG TIN BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN phu-luc-1532010TTBTC.doc
284a/TB-BTC 30/09/2010 Danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá 284aTBBTC.doc
32/2010/TT-BLĐTBXH 25/10/2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp TT322010.doc
02/2011/TT-BLĐTBXH 20/01/2011 Quy định điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiễm xã hội
107/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam 1072010NDCP.doc
176/2010/TT-BTC 05/11/2010 Hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo 1762010TTBTC.doc
175/2010/TT-BTC 05/11/2010 Sửa đổi, bổ sung thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCNế TNCNế TNCNế TNCN 1752010TTBTC.doc

Các dịch vụ cung cấp

Khách hàng tiêu biểu