Văn bản pháp luật

Số văn bản
Nội dung
Khoảng thời gian
Từ ngày
Đến ngày
Số văn bản Ngày ban hành Nội dung Tên file
41/ND-CP 09/06/2015 Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính bãi bỏ những quy định về ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu hiện đang bị lợi dụng để gian lận thương mại gây thất thu cho ngân sách nhà nước trước ngày 31/7/2015. Đồng thời, Bộ Tài chính phải phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng sửa đổi, bổ sung Quyết định 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. 41.pdf
96/2010/TT-BTC 05/07/2010 Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan 96.pdf
63/2010/TT-BTC 22/04/2010 Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 63.pdf
934/QĐ-BTC 29/04/2010 Về việc đính chính Thông tư số 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007 934.pdf
79/2010/TT-BTC 24/05/2010 Hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 79.pdf
7250/BTC-TCT 07/06/2010 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 7250BTCTCT.doc
04/2010/QĐ-KTNN 02/06/2010 BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN
1674/QĐ-BTC 14/07/2010 V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 31537.doc
86/2010/NĐ-CP 13/08/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
27/2010/TT-BLĐTBXH 14/09/2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU
26/2010/TT-BLĐTBXH 13/09/2010 Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
138/2010/TT-BTC 17/09/2010 Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 1382010TTBTC.doc
153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 1532010TTBTC.doc
153/2010/TT-BTC (phụ lục kèm theo) 28/09/2010 HƯỚNG DẪN KÝ HIỆU VÀ GHI THÔNG TIN BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN phu-luc-1532010TTBTC.doc
284a/TB-BTC 30/09/2010 Danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá 284aTBBTC.doc
32/2010/TT-BLĐTBXH 25/10/2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp TT322010.doc
02/2011/TT-BLĐTBXH 20/01/2011 Quy định điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiễm xã hội
176/2010/TT-BTC 05/11/2010 Hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo 1762010TTBTC.doc
175/2010/TT-BTC 05/11/2010 Sửa đổi, bổ sung thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCNế TNCNế TNCNế TNCN 1752010TTBTC.doc

Các dịch vụ cung cấp

Khách hàng tiêu biểu