Văn bản pháp luật

Số văn bản
Nội dung
Khoảng thời gian
Từ ngày
Đến ngày
Số văn bản Ngày ban hành Nội dung Tên file
81/2015/QH13 24/06/2015 Luật kiểm toán nhà nước luatkiemtoannhanuoc812015qh13.pdf
92/2015/TT-BTC 15/06/2015 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh tt92btc1562015pdf.pdf
75/2015/TT-BTC 18/05/2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 128 THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 752015TTBTC.pdf
96/2015/TT-BTC 22/06/2015 Ngày 22/6 vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Thông tư về thuế. Theo đó: - Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước ngoài; - Quy định rõ hơn về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập tính thuế; - Sửa đổi quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ; - Quy định mới về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; - Bỏ nhiều quy định về thu nhập khác và bổ sung hướng dẫn tại thu nhập khác; - Bổ sung hướng dẫn về chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp; - Quy định mới về xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng; - Sửa đổi, bổ sung điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi. 962015TTBTC.pdf
65/2015/TT-BTC 08/05/2015 Theo Thông tư 65/2015/TT-BTC, hai (02) chuẩn mực Việt Nam mới về hợp đồng dịch vụ soát xét sẽ có hiệu lực từ 01/01/2016. Đó là: - Chuẩn mực số 2400 – Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ; - Chuẩn mực số 2410 – Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện. Chuẩn mực này thay thế cho chuẩn mực kiểm toán số 910 – Công tác soát xét báo cáo tài chính kèm theo Quyết định 195/2003/QĐ-BTC. Đối với các hợp đồng dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và thông tin tài chính được thực hiện trước 01/01/2016 mà đến ngày này trở đi mới phát hành báo cáo soát xét thì phải áp dụng chuẩn mực mới 2400 và 2410 này. 65.pdf
56/2015/TT-BTC 23/04/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán 562015TTBTC.pdf
67/2015/TT-BTC 08/05/2015 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính) 67.pdf
228/2009/TT-BTC 17/02/2009 V/v hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp. 228.pdf
91/2010/TT-BTC 17/06/2010 Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự 91.pdf

Các dịch vụ cung cấp

Khách hàng tiêu biểu