Văn bản pháp luật

Số văn bản
Nội dung
Khoảng thời gian
Từ ngày
Đến ngày
Số văn bản Ngày ban hành Nội dung Tên file
1404/QĐ-TCT 28/07/2015 - Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục trong quá trình thanh tra; - Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận thanh tra; - Nội dung kết luận thanh tra không phù hợp với chứng cứ thu thập trong quá trình thanh tra; - Người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ việc hoặc cố ý kết luận trái pháp luật; - Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người nộp thuế chưa được phát hiện đầy đủ qua thanh tra. Thời hiệu thanh tra lại là một năm tính từ ngày ký kết luận thanh tra. 1404QDTCT.pdf
1403/QĐ-TCT 28/07/2015 – Thời hạn gởi Quyết định kiểm tra hóa đơn cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra tăng từ 03 ngày lên 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định được ký. – Thời hạn để tổ chức, cá nhân được kiểm tra chứng minh không vi phạm về việc tạo, in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn rút ngắn từ 05 ngày làm việc còn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra. – Thay đổi thời hạn lưu trữ hồ sơ: + Các hồ sơ kiểm tra báo cáo tình hình in ấn, phát hành, quản lý, và sử dụng hóa đơn được lưu giữ trong thời hạn 15 năm, kể từ ngày kết thúc kiểm tra; các vụ việc nghiêm trọng thì lưu trữ vĩnh viễn. + Các báo cáo tổng hợp được lưu giữ trong thời hạn là 15 năm kể từ năm báo cáo. 1403QDTCT.pdf
1791/TCT-TTr 12/05/2015 Quyết định 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 về ban hành Quy trình kiểm tra thuế có những điểm mới nổi bật như sau: - Bổ sung một số yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin đối với công chức kiểm tra hồ sơ khai thuế. - Bổ sung nguyên tắc kiểm tra hồ sơ khai thuế. - Bổ sung nguyên tắc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế . - Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục, các bước lập kế hoạch kiểm tra và lựa chọn chuyên đề kiểm tra. - Bổ sung quy định cụ thể về thủ tục để trình ban hành quyết định kiểm tra cho từng trường hợp kiểm tra theo quy định. - Bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thời gian đối với các trường hợp chuyển hồ sơ sang thanh tra, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra… Xem chi tiết tại 1791/TCT-TTr ngày 12/5/2015 của Tổng cục Thuế. 17912015TTr.pdf
2134/TCT-KK 01/06/2015 Tổng cục Thuế vừa có văn bản giới thiệu nội dung mới của Quy trình miễn, giảm thuế theo Quyết định 749/QĐ-TCT ngày 20/4/2015. Theo đó, Quy trình mới sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng như: - Các trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế. - Các trường hợp miễn, giảm thuế không áp dụng theo Quy trình. - Nội dung giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế tại cơ quan thuế. - Nội dung đề xuất giải quyết miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế phải kiểm tra thực tế tại trụ sở người nộp thuế trước khi ra quyết định miễn thuế, giảm thuế. - Nội dung chế độ báo cáo… 2134.PDF
878/QD-TCT 15/05/2015 Những hồ sơ khiếu nại sau khi phân tích, nghiên cứu nếu có đầy đủ những căn cứ để khẳng định tính đúng, sai của nội dung khiếu nại thì người được phân công thụ lý giải quyết đơn thực hiện các bước công việc sau: Bước 1: Làm việc với người khiếu nại Bước 2: Lập dự thảo báo cáo kết quả xác minh tại hồ sơ nội dung khiếu nại và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại Bước 3: Lấy ý kiến tham gia, tư vấn, giám định của các cơ quan chuyên môn (trường hợp cần thiết). Bước 4: Tổ chức đối thoại (nếu có) Bước 5 : Thẩm định văn bản Bước 6: Hoàn thiện và trình ký quyết định giải quyết khiếu nại Bước 7: Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại Bước 8: Gửi quyết định giải quyết khiếu nại Bước 9: Công khai quyết định giải quyết khiếu nại Bước 10: Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại Bước 11: Ghi sổ và lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại Đây là nội dung tại Quyết định 878/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cục Thuế và thay thế Quyết định 1718/QĐ-TCT. 878.pdf
879/QD-TCT 15/05/2015 Từ 15/05/2015, việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (HSKT) của người nộp thuế (NNT) được bộ phận kê khai và kế toán thuế xử lý như sau: 1. Kiểm tra nội dung hồ sơ, lý do đề nghị gia hạn, các tài liệu, căn cứ xác nhận về điều kiện gia hạn, xác định số ngày được gia hạn nộp HSKT trong trường hợp cụ thể của NNT; đối chiếu với các quy định pháp luật quản lý thuế. 2. Trường hợp cần làm rõ thông tin thì liên hệ với NNT qua điện thoại trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ cần bổ sung thì lập Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (theo mẫu 01/KTTT Thông tư 156/2013/TT-BTC), gửi NNT trong vòng 03 ngày làm việc. 3. Lập Thông báo gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (Mẫu số 16/QTr-KK) hoặc không chấp nhận trong thời hạn 03 ngày làm việc. 4. Cập nhật thời gian được gia hạn đối với HSKT của NNT tại Danh sách theo dõi. 879.pdf
2063/TCT-CS 27/05/2015 Ngày 15/5/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 879/QĐ-TCT về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế thay thế Quyết định 1864/QĐ-TCT. Theo đó: - Sửa đổi, bổ sung nội dung quản lý nghĩa vụ kê khai đối với người nộp thuế mới thành lập. - Sửa đổi, bổ sung nội dung quản lý nghĩa vụ kê khai đối với người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. - Sửa đổi nội dung xử lý hồ sơ khai thuế điều chỉnh, bổ sung của người nộp thuế. - Sửa đổi nội dung lập biên bản vi phạm hành chính thuế. - Sửa đổi một số mẫu biểu. 2063TCTCS276046.pdf
749/QĐ-TCT 20/04/2015 Xác định cụ thể nội dung và trình tự công việc cơ quan thuế, công chức thuế thực hiện giải quyết miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; - Cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết miễn thuế, giảm thuế được nhanh chóng, thuận lợi cho người nộp thuế; - Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng các thủ tục hành chính và các quy định của pháp luật thuế, Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế về miễn thuế, giảm thuế. Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra thủ tục hồ sơ, giải quyết miễn thuế, giảm thuế theo trình tự và nội dung quy định. QuyetDinh749QDTCT.pdf

Các dịch vụ cung cấp

Khách hàng tiêu biểu