Công ty TNHH Kiểm toán Và Định giá Vạn An

( 30-04-2015 - 09:16 PM ) - Lượt xem: 7195

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An là Công ty Kiểm toán và Thẩm định giá độc lập đã được Bộ Tài chính công bố đủ điều kiện thực hiện dịch vụ Kiểm toán, Thẩm Định Giá, Đại lý thuế theo quy định tại Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH-12 ngày 29/3/2011, Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012, Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012, Luật Quản lý thuế 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An có trụ sở đặt tại số 200 đường Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó công ty còn có chi nhánh Cần Thơ đặt tại số 130 đường 05, khu TĐC Thới Nhựt 2, KV I, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An hiện cung cấp các dịch vụ

    1. Kiểm toán độc lập

      - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;
      - 
Kiểm toán báo cáo tài chính;
      
- Kiểm toán Dự toán, Báo cáo quyết toán dự án và công trình XDCB;
      - 
Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế;
      - 
Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ …;

    2. Thẩm định giá

      - Thẩm định giá trị doanh nghiệp;
      - Thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá động sản và các loại tài sản khác…;

   3. Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn tài chính; Tư vấn thuế; Tư vấn quản lý; Tư vấn nguồn nhân lực; Tư vấn cổ phần hoá; Tư vấn ứng  dụng công nghệ thông tin, … ;

    4. Dịch vụ kế toán; Dịch vụ quyết toán thuế; Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính;

    5. Dịch vụ bồi dưỡng, đào tạo kế toán, kiểm toán.

Dịch vụ Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư Công trình xây dựng

Khác với dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính, việc thực hiện dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình cần áp dụng các thủ tục kiểm toán đặc thù, vừa đảm bảo các nguyên tắc và chuẩn mực kiểm toán, vừa phải đáp ứng được yêu cầu quản lý công tác đầu tư xây dựng của các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

Căn cứ các văn bản pháp qui của Nhà nước ban hành về quản lý đầu tư XDCB, chuẩn mực kiểm toán số 1000, Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 về hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư, Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 về Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của Bộ Tài chính và các văn bản pháp lý khác có liên quan cùng các hồ sơ, tài liệu của dự án do Chủ đầu tư cung cấp, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An thực hiện công việc kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo các nội dung sau:

     1. Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án;
     2. 
Kiểm tra nguồn vốn đầu tư;
     3. 
Kiểm tra giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành;
     4. 
Kiểm tra giá trị khối lượng thiết bị hoàn thành;
     5. 
Kiểm tra các khoản chi phí khác;
     6. 
Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản;
     7. 
Kiểm tra giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị sử dụng;
     
8. Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư thiết bị tồn đọng.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

Công việc kiểm toán được dự kiến thực hiện theo các bước cơ bản sau:

     1. Lập kế hoạch kiểm toán:

Lập kế hoạch là quá trình tìm hiểu về Đơn vị khách hàng, cơ cấu tổ chức, các quy trình kinh doanh chủ yếu và các quy trình báo cáo tài chính, các sự kiện liên quan đến ngành nghề và xu hướng để nâng cao tính hữu hiệu và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Đồng thời thời gian biểu thực hiện cuộc kiểm toán và các cuộc họp với công ty khách hàng cũng được lên kế hoạch và gửi cho quý khách hàng.

     2. Đánh giá rủi ro

Các rủi ro tiềm tang, rủi ro kiểm soát có khả năng ảnh hưởng trọng yếu đến tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính được đánh giá trong giai đoạn này.

Giai đoạn này bao gồm cuộc họp với ban kiểm soát và nhân viên tài chính và điều hành của Công ty. Nó cũng bao gồm việc xem xét các tác động báo cáo tài chính phát sinh từ mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh và các khu vực xảy ra rủi ro của Công ty. Trong quá trình đánh giá rủi ro, khả năng có thể xảy ra sai sót có thể dẫn đến một sai sót trọng yếu của báo cáo tài chính được đánh giá trên trên góc độ tổng quan.

     3. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Để thiết lập một quy trình kiểm toán, tiêu chuẩn chuyên môn đòi hỏi chúng tôi phải hiểu biết về Công ty và môi trường của Công ty, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán. Chúng tôi bắt đầu quá trình này bằng cách đánh giá kiểm soát liên quan đến báo cáo tài chính ở cấp độ tổng thể. Đánh giá này bao gồm các khía cạnh của môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, giám sát, hệ thống thông tin (bao gồm cả công nghệ thông tin) và quy trình báo cáo tài chính. Chúng tôi có hiểu biết về kiểm soát đối với các hoạt động lập báo cáo tài chính như ghi nhận và xử lý các nghiệp vụ. Chúng tôi sử dụng những hiểu biết này để:

  • Xác định các loại sai sót có thể xảy ra;
  • Đánh giá sự thiếu sót của kiểm soát nội bộ có thể làm tăng nguy cơ sai sót trọng yếu;
  • Thiết kế các thủ tục thử nghiệm kiểm toán phù hợp.

     4. Thực hiện các thủ tục kiểm toán

Phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro của chúng tôi tập trung vào các cơ sở dẫn liệu có khả năng tiềm tàng sai sót trọng yếu. Dựa trên hiểu biết của chúng tôi về Công Ty và kinh nghiệm với các Công ty khác trong cùng nhóm ngành, chúng tôi sẽ thực hiện kết hợp các thủ tục thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm cơ bản và các thủ tục phân tích:

  • Xác nhận số dư và các nghiệp vụ
  • Kiểm tra các khoản mục có giá trị cao, bất thường, các khoản quan trọng khác ,và các khoản được lựa chọn thông qua việc chọn mẫu
  • Các thủ tục tính toán lại, kiểm tra và quan sát
  • Thủ tục phân tích, bao gồm xu hướng, tỷ lệ, và kiểm tra tính hợp lý

Sự tập trung của chúng tôi vào việc lập kế hoạch và hiểu biết về Công ty giúp chúng tôi điều chỉnh các thử nghiệm cơ bản để cuộc kiểm toán hữu hiệu và hiệu quả.

     5. Trao đổi, tổng hợp và soạn thảo Báo cáo kiểm toán

  • Trao đổi với Quý công ty những vấn đề cần xem xét và các bút toán cần bổ sung, điều chỉnh.
  • Tổng hợp và lập Báo cáo kiểm toán dự thảo, trình bày ý kiến của Kiểm toán viên về mức độ trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính gửi Ban lãnh đạo.

Phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức và Thư quản lý ghi nhận những vấn đề còn tồn tại về hệ thống kế toán và quản lý của Đơn vị sau khi nhận được phúc đáp của Đơn vị về dự thảo Báo cáo kiểm toán.

Dịch vụ Thẩm định giá giá trị doanh nghiệp, bất động sản và động sản

 Dịch vụ thẩm định giá bao gồm: Thẩm định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá động sản và các loại tài sản khác.

Công việc thẩm định phục vụ cho các mục đích: mua bán, chuyển nhượng… và được tiến hành theo trình tự và nội dung sau:

1. Kiểm tra các thông tin tài chính, chủ yếu trên Báo cáo tài chính và Bảng cân đối kế toán tại các thời điểm liền kề thời điểm xác định của Công ty;

2. Kiểm kê, xem xét tính hiện hữu và hiện trạng tài sản;

3. Tìm hiểu, kiểm tra các thông tin giao dịch trên thị trường về giá trị tài sản và giá trị quyền sử dụng đất;

4. Phân tích, đánh giá các thông tin tài chính và thông tin thị trường liên quan đến tài sản hữu hình và giá trị quyền sử dụng đất;

5. Xem xét các yếu tố lợi thế về vị trí, thương hiệu và quản trị của Công ty;

Căn cứ trên kết quả kiểm tra và phân tích nói trên, xác định giá trị Công ty và phát hành Báo cáo thẩm định.

Các dịch vụ khác

Ngoài các dịch vụ Kiểm toán nêu trên, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An đã và đang cung cấp dịch vụ Soát xét Báo cáo Tài chính, Tư vấn tài chính, Tư vấn cổ phần hóa, Dịch vụ ghi sổ kế toán cho một số doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, …

Các Bài Viết Khác

Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.

Khách hàng tiêu biểu